Σχετικά με τον Ε.Ο.Μ.

Ο Ε.Ο.Μ. αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και ιδρύθηκε με τον ν. 2737/1999 (“Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων”).

Σκοπός του Ε.Ο.Μ. είναι η υποβοήθηση του Υπουργείου Υγείας για τη χάραξη και υλοποίηση της εθνικής πολιτικής στον τομέα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών & κυττάρων.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του, ο Ε.Ο.Μ. μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων :

 • Εισηγείται τη σκοπιμότητα ίδρυσης, συνένωσης, διακοπής λειτουργίας  δημόσιων δομών στο σύστημα μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών & κυττάρων.
 • Εισηγείται τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας, το θεσμικό πλαίσιο ελέγχου και αξιολόγησης, τη χορήγηση, την ανανέωση και την ανάκληση άδειας, των δομών του συστήματος μεταμοσχεύσεων οργάνων, ιστών & κυττάρων.
 • Εισηγείται το πλαίσιο ποιότητας και ασφάλειας στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών & κυττάρων, εφαρμόζοντας κατ’ ελάχιστον τις ευρωπαϊκές οδηγίες περί μεταμοσχεύσεων.
 • Διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα των οργάνων, ιστών & κυττάρων από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση, εφαρμόζοντας σύστημα υποβολής και διαχείρισης στοιχείων για σοβαρά ανεπιθύμητα συμβάντα και αντιδράσεις.
 • Συμμετάσχει στο σχεδιασμό και στη διενέργεια ελέγχων των δομών σύμφωνα με το εγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου του συστήματος μεταμοσχεύσεων.
 • Συλλέγει στοιχεία παρακολούθησης του μεταμοσχευτικού έργου των δομών στη βάση των οποίων συντάσσει και υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας σχετική ετήσια έκθεση αξιολόγησης.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας, αρμοδιότητα που δύναται να μεταβιβάζει σε φορέα εποπτευόμενο  του Υπουργείου Υγείας με σχετική τεχνογνωσία ή να υλοποιεί επικουρούμενος από αυτόν.
 • Οργανώνει και συντονίζει σε τοπικό, κρατικό και διακρατικό επίπεδο τη διακίνηση μοσχευμάτων οργάνων, ιστών & κυττάρων, και καθορίζει το πλαίσιο της διαδικασίας συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.
 • Τηρεί τα Εθνικά Μητρώα υποψήφιων δωρητών, εθελοντών δοτών, δοτών, υποψήφιων ληπτών, ληπτών, οργάνων, ιστών και κυττάρων και αρνητών οργάνων καθώς και κάθε άλλο Μητρώο Εθνικού επιπέδου απαραίτητο για την αποτελεσματική υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του.
 • Μεριμνά για την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων, όπως αυτές ισχύουν, σε κάθε δραστηριότητα που συνδέεται με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων.
 • Εκπροσωπεί τη χώρα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και συνεργάζεται με διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς σε θέματα δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων, ιστών & κυττάρων. Με τους Οργανισμούς αυτούς δύναται να συνάπτει έγγραφες συμφωνίες  συνεργασίας για την επίτευξη των σκοπών του. Εισηγείται σχέδιο εναρμόνισης των σχετικών κοινοτικών οδηγιών στο Εθνικό δίκαιο.
 • Εισηγείται την πολιτική τιμολόγησης, χρηματοδότησης και αποζημίωσης των υπηρεσιών υγείας και των λοιπών υπηρεσιών που καταναλώνονται στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών & κυττάρων, με σκοπό την απρόσκοπτη εξασφάλιση, διαχείριση και διακίνηση των μοσχευμάτων σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο.
 • Μεριμνά για τον σχεδιασμό και την παροχή πιστοποίησης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και καθοδήγησης των επαγγελματιών υγείας που δραστηριοποιούνται σε κάθε στάδιο της αλυσίδας από τη δωρεά έως τη μεταμόσχευση οργάνων, ιστών & κυττάρων, περιλαμβανομένης της καθοδήγησης για τη συλλογή σημαντικών μετεγχειρητικών πληροφοριών, και μεριμνά για την παραγωγή, έγκριση και διάχυση σχετικών  κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων.
 • Μεριμνά για την ενημέρωση, καθοδήγηση και ψυχοκοινωνική υποστήριξη των υποψήφιων ληπτών, των ληπτών, των ζώντων δοτών και των συγγενών των δοτών οργάνων, ιστών και κυττάρων.
 • Επιδιώκει με κάθε πρόσφορο τρόπο, και ιδίως με την οργάνωση κατάλληλης ενημέρωσης-πληροφόρησης και εκπαίδευσης του κοινού, την αύξηση του αριθμού των προοριζόμενων για μεταμόσχευση οργάνων, ιστών & κυττάρων.
 • Διαχειρίζεται και υλοποιεί προγράμματα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς Οργανισμούς, κατ’ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο