Κεντρικοί Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων

Οι Κεντρικοί Συντονιστές υπηρετούν στην έδρα του ΕΟΜ.

Συνοπτικά, οι Κεντρικοί Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων:

  • Συνεργάζονται με τις λοιπές κατηγορίες συντονιστών μεταμοσχεύσεων (Κλινικούς και Τοπικούς Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων) για την κοινή προώθηση και εφαρμογή του Εθνικού Μεταμοσχευτικού Προγράμματος.
  • Φροντίζουν για τον επιτυχή συντονισμό και την έκβαση της εκάστοτε μεταμοσχευτικής διαδικασίας συμπεριλαμβανομένης και της κατανομής των προσφερόμενων μοσχευμάτων.
  • Διαχειρίζονται το Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών Νεφρικού Μοσχεύματος και το Εθνικό Μητρώο Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και μονάδων Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος.
  • Ο Κεντρικός Συντονιστής για τις Μεταμοσχεύσεις Μυελού των Οστών συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την έκβαση της μεταμοσχευτικής διαδικασίας συμπεριλαμβανομένης και της αναζήτησης ιστοσυμβατού δότη.
  • Ασχολούνται και συμμετέχουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων σχετικών με την προώθηση και τη διάδοση της ιδέας της δωρεάς οργάνων, ιστών και κυττάρων συμπεριλαμβανομένου και την οργάνωση εκδηλώσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς.
Μετάβαση στο περιεχόμενο