Κεντρικοί Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων

Οι Κεντρικοί Συντονιστές υπηρετούν στην έδρα του ΕΟΜ.

Συνοπτικά, οι Κεντρικοί Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων:

  • Συνεργάζονται με τις λοιπές κατηγορίες συντονιστών μεταμοσχεύσεων (Κλινικούς και Τοπικούς Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων) για την κοινή προώθηση και εφαρμογή του Εθνικού Μεταμοσχευτικού Προγράμματος.
  • Φροντίζουν για τον επιτυχή συντονισμό και την έκβαση της εκάστοτε μεταμοσχευτικής διαδικασίας συμπεριλαμβανομένης και της κατανομής των προσφερόμενων μοσχευμάτων.
  • Διαχειρίζονται το Εθνικό Μητρώο Υποψηφίων Ληπτών Νεφρικού Μοσχεύματος και το Εθνικό Μητρώο Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων και μονάδων Ομφαλιοπλακουντικού Αίματος.
  • Ο Κεντρικός Συντονιστής για τις Μεταμοσχεύσεις Μυελού των Οστών συνεργάζεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την έκβαση της μεταμοσχευτικής διαδικασίας συμπεριλαμβανομένης και της αναζήτησης ιστοσυμβατού δότη.
  • Ασχολούνται και συμμετέχουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων σχετικών με την προώθηση και τη διάδοση της ιδέας της δωρεάς οργάνων, ιστών και κυττάρων συμπεριλαμβανομένου και την οργάνωση εκδηλώσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς.