ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ ΟΡΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΟΤΩΝ

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ ΟΡΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΟΤΩΝ

Στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5004207, τίθεται προς διατύπωση απόψεων το υπό έκδοση τεύχος όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων Δοτών. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τα σχόλια τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eom.gr έως τις 04/02/2021, συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους.”

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο