Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το Υποέργο 2 «Ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας– βιοεπαγρύπνησης σε μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων» της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης Μονάδων Υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων» και κωδικό ΟΠΣ 5004207 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 124006

Διεθνής Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για το Υποέργο 2 «Ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου διαχείρισης ποιότητας- ασφάλειας– βιοεπαγρύπνησης σε μονάδες υγείας και λοιπούς φορείς του συστήματος μεταμοσχεύσεων» της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας – ασφάλειας – βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης – ελέγχου – αξιολόγησης Μονάδων Υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων» και κωδικό ΟΠΣ 5004207 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 124006

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο