ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ

Προσωρινά αποτελέσματα των επιτυχόντων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου με πέντε (5) συντονιστές μεταμοσχεύσεων διάρκειας δυο (2) ετων, στο πλαίσιο της β΄ φάσης της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού του τοπικού συντονιστή μεταμοσχεύσεων (Τ.Σ.Μ.) στην Ελλάδα (ΑΔΑ: 6Ψ4Μ465ΓΛΖ-Α99)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο