Διακήρυξη Διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών “Τεχνικού Συμβούλου”

Διακήρυξη Διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών “Τεχνικού Συμβούλου”

Διακήρυξη Διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών “Τεχνικού Συμβούλου” στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια Μέσα του Υποέργου 1 “Σχεδιασμός κρίσιμων διαδικασιών, σχεδιασμός πλαισίου ποιότητας-ασφάλειας-βιοεπαγρύπνησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη πλαισίου αδειοδότησης-ελέγχου-αξιολόγησης” της Πράξης “Ανάπτυξη πλαισίου διαχείρισης ποιότητας-ασφάλειας-βιοεπαγρύπνησης και πλαισίου αδειοδότησης-ελέγχου-αξιολόγησης Μονάδων Υγείας και λοιπών φορέων, στη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ιστών και κυττάρων”, με κωδικό ΟΠΣ 5004207 από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων.

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο