ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ ΟΡΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (Α.Α.Κ): Α1. ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Α.Α.Κ. ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ, Α2. ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Α.Α.Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΗ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΥΧΟΣ ΟΡΩΝ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (Α.Α.Κ): Α1. ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Α.Α.Κ. ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ, Α2. ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Α.Α.Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟΓΕΝΗ ΜΗ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5004207, τίθεται προς διατύπωση απόψεων το υπό έκδοση τεύχος όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας οργανισμών προμήθειας Α.Α.Κ. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τα σχόλια τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eom.gr έως τις 27/01/2021, συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά τους.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο