Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 151483 για την Παροχή Υπηρεσιών: «ΗLΑ Τυποποίηση δειγμάτων εθελοντών δοτών μυελού των οστών και μονάδων ομφαλοπλακοντιακού αίματος» (Διακήρυξη 02/2021 του Ε.Ο.Μ.)

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 151483 για την Παροχή Υπηρεσιών: «ΗLΑ Τυποποίηση δειγμάτων εθελοντών δοτών μυελού των οστών και μονάδων ομφαλοπλακοντιακού αίματος» (Διακήρυξη 02/2021 του Ε.Ο.Μ.)

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο