“Επανάληψη διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών «ΗLΑ Τυποποίηση δειγμάτων εθελοντών δοτών μυελού των οστών και μονάδων ομφαλοπλακοντιακού αίματος» Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 155698”

“Επανάληψη διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών  «ΗLΑ Τυποποίηση δειγμάτων εθελοντών δοτών μυελού των οστών και μονάδων ομφαλοπλακοντιακού αίματος»  Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:  155698”

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο