Ενημέρωση ασθενών

1Διαδικασία εγκρίσεων μεταβάσεων στο εξωτερικό

–   Οδηγίες μεταβάσεων στο εξωτερικό
–   Μονάδες μεταμόσχευσης – επικοινωνία για ραντεβού
–   Αίτηση μεταμόσχευσης
–   Αίτηση επανελέγχου

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΖΩΗΣ
Skip to content