Συντονιστική Διαδικασία

Ο Ε.Ο.Μ. οργανώνει και συντονίζει σε τοπικό, κρατικό και διακρατικό επίπεδο τη διακίνηση των μοσχευμάτων και μεριμνά για τον έλεγχο και τη διασφάλιση ολόκληρης της μεταμοσχευτικής διαδικασίας από το δότη στους λήπτες.

Ο Συντονισμός της μεταμοσχευτικής διαδικασίας διακρίνεται σε «Κεντρικό» (Ε.Ο.Μ.), «Τοπικό» (Μονάδες Εντατικής Θεραπείας /Μ.Ε.Θ.) και «Κλινικό» (Μονάδες Μεταμόσχευσης).

Η διαδικασία της δωρεάς οργάνων ξεκινάει από τη στιγμή που θα διαγνωσθεί ο εγκεφαλικός θάνατος του ασθενούς. Ο θεράπων ιατρός ενημερώνει τον Ε.Ο.Μ. για τον εγκεφαλικό θάνατο και σε συνεργασία με τον Τοπικό Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου, ενημερώνει τους συγγενείς του εκλιπόντος για τη δυνατότητα δωρεάς οργάνων και ιστών με σκοπό τη μεταμόσχευση.
Ο Κεντρικός Συντονιστής ελέγχει εάν ο ασθενής είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Δωρεάς Οργάνων και Ιστών και ενημερώνει τον Τοπικό Συντονιστή

  • Εάν ο ασθενής είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Δωρητών ενεργοποιείται η διαδικασία της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών.
  • Εάν ο ασθενής είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αρνητών δεν ενεργοποιείται η διαδικασία της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών.
  • Εάν ο ασθενής δεν είναι εγγεγραμμένος σε κανένα από τα δυο Μητρώα, τότε ζητείται η ενυπόγραφη συναίνεση των συγγενών.

Ο Τοπικός Συντονιστής συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα, ελέγχει τη διενέργεια των απαιτούμενων εξετάσεων και αποστέλλει όλα τα παραπάνω στον Ε.Ο.Μ. Ο Κεντρικός Συντονιστής αποστέλλει όλες τις πληροφορίες στις Μονάδες Μεταμόσχευσης και ξεκινάει η αναζήτηση των υποψήφιων ληπτών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Καθορίζεται η ώρα του χειρουργείου για την λήψη των μοσχευμάτων και ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (Νοσοκομείο Δότη, χειρουργικές ομάδες). Μετά την ολοκλήρωση της λήψης των μοσχευμάτων ακολουθεί η μεταμόσχευση τους στους κατάλληλους λήπτες. Οι Κλινικοί Συντονιστές των Μονάδων Μεταμόσχευσης αποστέλλουν στον Ε.Ο.Μ. τα απαιτούμενα έντυπα αναφοράς.

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο