Κλινικοί και τοπικοί Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων

Α. ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Οι Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Α. Κλινικοί Συντονιστές, Β. Τοπικοί Συντονιστές και Γ. Κεντρικοί Συντονιστές.

Συνοπτικά οι Κ.Σ.Μ.:

  • Ασχολούνται με τη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων των Μονάδων Μεταμοσχεύσεων Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων.
  • Συνεργάζονται με τους ιατρούς στη συμπλήρωση των προμεταμοσχευτικών ελέγχων ασθενών – υποψηφίων ληπτών μοσχεύματος.
  • Παρακολουθούν την προ, κατά και μετά τη μεταμόσχευση παρεχόμενη φροντίδα σε υποψηφίους δότες και λήπτες καθώς και σε δότες και λήπτες μοσχεύματος.
  • Συμμετέχουν στην ανάπτυξη προγραμμάτων σχετικών με τη διάδοση της Ιδέας της Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων.
  • Συμμετέχουν στις ομάδες λήψης Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων.

Β. ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Οι Τοπικοί Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων (Τ.Σ.Μ.) είναι γιατροί ή νοσηλευτές που εργάζονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας.

Συνοπτικά, οι Τ.Σ.Μ.:

  • Φροντίζουν για την αναζήτηση, τον εντοπισμό, τον έλεγχο και την κλινική υποστήριξη των δυνητικών δοτών σε κάθε κλινική του νοσοκομείου τους απ’ όπου μπορεί να προκύψει δότης.
  • Ενημερώνουν την οικογένεια του δυνητικού δότη για τη δυνατότητα δωρεάς και την υποστηρίζουν ψυχολογικά.
  • Συντονίζουν σε τοπικό επίπεδο τη διαδικασία Δωρεάς Οργάνων και Ιστών σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3984/2011 «Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων και άλλες διατάξεις».
  • Οργανώνουν, σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Μ., την προώθηση της Ιδέας της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών εντός του νοσοκομείου τους, αλλά και στο ευρύ κοινό της περιοχής τους.
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΟΤΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΜΦΑΛΙΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο